Människor i fokus

Thor Svecon Groups ambition är att vara en ansvarsfull arbetsgivare med en hälsosam och säker arbetsmiljö. Socialt ansvarstagande är enligt oss inte något som borde begränsas till den närmaste verksamheten utan vi vill att samtliga aktörer vi har kontakt med ska må bra.

Uppförandekod för leverantörer (Supplier Code of Conduct)

Vi är ansvariga för de val vi gör för att driva vår verksamhet framåt, och vill i första hand jobba med leverantörer som bidrar till en hållbar utveckling såsom mänskliga rättigheter, erkända principer för anti-korruption, arbetsvillkor, miljö samt affärsetik.

TSG Supplier code of conduct

Aktivt ansvarstagande

Ett lyckat hållbarhetsarbete genomsyrar hela verksamheten och därför lägger vi stor vikt på att ha relevanta, uppdaterade och lättillgängliga policys i verksamheten. Affärsetiks- och arbetsmiljöpolicys hålls levande genom regelbundna revideringar, och ligger till grund för både nyanställda som ska introduceras till arbete, tidigare anställda som behöver guidning och för samtliga att se som riktlinjer i hur vi förväntas behandla varandra.

Vi erkänner samtliga hållbarhetsmål satta av FN som viktiga för en sund näringsverksamhet, men inser att vi gör störst nytta genom att fokusera på de aspekter som är mest relevanta för vår verksamhet. Genom utförd riskanalys och hänsynstagande till logistikbranschens utmaningar har vi satt de sociala målen:

  • antal arbetsplatsolyckor
  • antal anmälda trakasserier
  • andel kvinnor/män på arbetet
  • andel kvinnor/män i ledning