Resurseffektivitet & Anti-korruption

För att optimera vårt sätt att agera som affärsfunktion krävs transparenta processer och tydliga arbetsmetoder. Vårt interna förbättringsarbete är till för att öka vår resurseffektivitet, vilket förenklar arbetet med att uppmärksamma påverkansfaktorer som skulle kunna ge upphov till korrupta situationer. För oss är det viktigt att vara professionella och ekonomisk hållbarhet är en del av det.

Verksamhetsstyrning

Vår ambition är att vara en så resurseffektiv verksamhet som möjligt, och därmed minska både onödig arbetsbelastning och miljöpåverkan. Grunden för att uppnå detta är att ständigt uppdatera och förnya de styrdokument som är satta av ledning och styrelse, med fokus på områden som genererar tydliga arbetsbeskrivningar, regler och struktur. Genom att ha levande processer och tillvägagångssätt ämnar vi fånga upp och förebygga bland annat beteenden och affärstillfällen som inte är etiskt accepterade, samtidigt som vi hoppas att arbetsmiljön kan gynnas och att lagandan stärks.

Genom utförd riskanalys och hänsynstagande till logistikbranschens utmaningar har vi satt de ekonomiska målen:

  • Fyllnadsgrad, exkl. tara
  • Tomcontainrar som obalans