EU:s Mobilitetspaket 2022

Det av EU beslutade Mobilitetspaket medför förändringar inom transportsektorn när de nya reglerna nu träder i kraft. Första steget var i augusti 2020 och det andra steget trädde i kraft i februari 2022.

Syftet:
EU:s Mobilitetspaket syftar till att säkerställa bättre villkor för lastbilschaufförer och tydliggöra reglerna för lastbilschaufförer utomlands.

Verkställt:
• Lastbilschaufförerna får inte tillbringa veckovila i kabinen. Veckovilan ska ske i ett lämpligt och könsanpassat boende med sov- och sanitära anläggningar. Boendet ska bekostas av arbetsgivaren.
• Lastbilschaufförerna ska ha möjlighet att återvända till sitt hemland var tredje till fjärde vecka.
• En genomsnittlig veckoarbetstid på max 48 timmar under en 4-månadersperiod.
• En daglig arbetstid på max 10 timmar inom en period av 24 timmar där nattarbete utförs.
• Utstationering av lastbilschaufförerna ska ske i de länder som föraren kommer att trafikera. Arbetsgivaren ska utfärda en utstationeringsdeklaration som ska ange period med start- och slutdatum för uppdraget för varje land. Alla uppgifter måste registreras i IMI ( Europeiskt informationssystem för den inre marknaden).
• När en lastbil når kvoten av tillåtna cabotagetransporter i ett visst land måste lastbil och chaufför lämna landet under en avkylningsperiod på fyra dagar innan de får återvända till det aktuella landet.
• Var åttonde vecka ska Lastbilen återvända till etableringsstaten, dvs det land som fordonet är registrerat i.

Konsekvenserna av de regler som redan är införda samt de förändringar som kommer införas framöver är följande:
• Bristen på kapacitet och chaufförer kommer att vara ännu större än den redan är idag
• Mer komplicerad och dyrare administration och dokumentation
• Högre omkostnader och minskad kapacitet leder till höjda fraktpriser
• Negativ miljöpåverkan

EU:s Mobilitetspaket kommer att påverka planeringen av transporterna, inklusive transportkostnaderna. Därför är det viktigt att följa ändringarna för att säkerställa korrekt planering.

Läs mer:

Transportstyrelsen
Regeringen
Arbetsmiljöverket