Klimateffektiva logistiklösningar

Klimatfrågan är för företag inom transportbranschen av stor betydelse så även för TSG. Som speditör, redare och fartygsklarerare är vårt ansvar kring vår verksamhets påverkan på miljön något vi aktivt vill arbeta med för att ständigt kunna förbättra både vår egen verksamhet men även miljön omkring oss.

Vi bryr oss om miljön

Den största identifierade risken och vår mest självklara f örbättringsmöjlighet är att jobba på företagets utsläppsvärden. Som tjänsteföretag inom transportbranschen bidrar vi med CO2-gaser genom det gods vi dagligen arrangerar transporter för, vilka vi genom vårt hållbarhets- och miljöarbete vill minska till dess att de inte existerar. Våra transporter kan delas in i två kategorier, internt bokade genom linjetrafiken och externt via andra åkerier och transportörer — för vilka vi har olika strateger.

TSG Miljöpolicy

Genom utförd riskanalys och hänsynstagande till logistikbranschens utmaningar har vi satt de miljömässiga målen:

  • Fossilfria landtranssporter
  • Utsläpp per tonkm
  • Klimatkompenserade resor